Klauzule


Najczęściej stosowane klauzule ubezpieczeniowe:


KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEĄŃ LOSOWYCH, UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH

 

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych,

Związany z ich modernizacją lub nabyciem, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 10% sumy ubezpieczenia środków trwałych, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

3. Wzrost wartości przekraczający przyjęty w pkt. 2 limit może być odrębnie ubezpieczony na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Ubezpieczający jest zobowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia oraz zapłacić stosowną składkę za doubezpieczenie w terminie 30 dni po zakończeniu każdego

półrocza okresu ubezpieczenia.

5. Składka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych ze wzrostem wartości

środka trwałego.

6. W przypadku zaistnienia szkody objętej ochroną na podstawie zapisów niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel uprawniony jest do potrącenia z kwoty odszkodowania składek niezapłaconych, naliczonych w sposób określony w pkt. 5 za cały okres ubezpieczenia.

7. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.

8. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie.

 

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

 

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. Przez koszty dodatkowe należy rozumieć następujące koszty, mające bezpośredni związek ze szkodą i poniesione w celu kontynuowania działalności:

1) koszty związane z koniecznością użytkowania zastępczych pomieszczeń,

2) koszty związane z koniecznością użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,

3) koszty przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków obrotowych do nowych zastępczych pomieszczeń,

4) dodatkowe koszty pracy, w szczególności: godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta,

5) działania niezbędne w celu poinformowania stałych klientów, w tym pisma i telefony, o zmianach w prowadzonej działalności.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za niezbędne i ekonomicznie uzasadnione, udokumentowane fakturami koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego

w celu kontynuowania działalności w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Techniczną gotowość przedsiębiorstwa uważa się za przywróconą, jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje takimi samymi lub podobnymi budynkami oraz maszynami i urządzeniami o zbliżonych parametrach jak przed powstaniem szkody.

4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte w szczególności następujące koszty dodatkowe:

1) nakłady na ustalenie, stwierdzenie i usunięcie szkody,

2) wydatki poniesione na naprawę lub zakup nowego mienia,

3) związane z ograniczeniem zatrudnienia (np. odprawy, przeszkolenia),

4) niezwiązane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością,

5) wynikłe z ograniczeń w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożonych przez uprawnione organy,

6) wynikłe z braków środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconych bądź uszkodzonych przedmiotów.

5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych niniejszą klauzulą wynosi …………….. PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na lokalizację, w której wystąpiła szkoda.

6. Limit ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.

7. Dla szkód określonych w pkt. 1 ustala się franszyzę redukcyjną wynoszącą 5% wysokości szkody, nie mniej niż …………… PLN.

8. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składką określoną w umowie.

 

Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej

klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje szkody powstałe na terytorium krajów Unii

Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii.

2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Klauzula Reprezentantów

 

 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, pro­kurentów, dyrektorów, właścicieli/ wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności upraw­nione są do zarządzania podmiotem gospodarczym.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia, określony jest w umowie ubezpieczenia.

 

 Klauzula przepięć 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozsze­rzona zostaje o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzania się nisz­czących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, niezależnie od tego czy w ich następstwie powstał pożar czy nie. Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w sieciach energetycznych, elektrycznych i przesyłania danych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia określony jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: określona jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.


Klauzula terroryzmu

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz­szerzona zostaje o szkody powstałe wskutek aktów terroru (definicja aktów terroru została podana w owu).

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia określony jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: określona jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula Leeway 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania (zasada proporcji) stosowana będzie, jeżeli wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula nowych lokalizacji 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz­szerzona zostaje na nowe lokalizacje Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (miejsca prowadzenia działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczy­ciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia.

 

Klauzula ubezpieczenia wandalizmu

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz­szerzona zostaje o szkody w mieniu powstałe wskutek wandalizmu.

2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli może być następujące mienie, znajdujące się wewnątrz lokalu, zgłoszone do ubez­pieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:

1) maszyny, urządzenia, wyposażenie,

2) niskocenne składniki majątku,

3) środki obrotowe,

4) mienie osób trzecich,

5) mienie pracownicze,

użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego (nie dotyczy mienia wy­mienionego w pkt 5).

3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek wandalizmu rozumianego jako umyślne zniszczenie lub uszkodze­nie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stroną umowy ubezpieczenia), po uprzednim usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi.

4. Mienie określone w ust. 2 objęte jest ubezpieczeniem na terytorium Rze­czypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzają­cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakre­su ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto za szkody powstałe:

1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, obję­tego zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń loso­wych, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,

2) wskutek graffiti.

6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto:

1) gotówki i wartości pieniężnych, gdzie za wartości pieniężne uważa się: czeki, weksle, akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do pu­blicznego obrotu, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące aktu­alnie w obiegu, bilety komunikacji publicznej, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców,

2) kart płatniczych,

3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,

4) stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

5) pojazdów mechanicznych,

6) mienia znajdującego się w lokalach, w których zaprzestano prowadze­nia działalności gospodarczej (lub innej) lub były one wyłączone z eks­ploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową.

7. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na pierwsze ryzyko.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają za­stosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia określony jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: określona jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymal­nej wysokości ............ na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków/ pomieszczeń zgodnie z adresami poda­nymi we wniosku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach ni­niejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych Ubezpie­czającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mie­nia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpie­czającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.

Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których re­alizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosz­tu remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumen­towanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalku­lacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.

Franszyza redukcyjna: określona w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula rzeczoznawców

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatko­wo objęte poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty rzeczoznawców, związane z ustale­niem zakresu i rozmiaru szkody, przy czym powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia (ponad sumę ubezpieczenia) określony jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Podane w slipie brokerskim zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi owu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.

 

Klauzula ubezpieczenia wandalizmu nie związanego z ryzykiem kradzieży

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz­szerzona zostaje o szkody w mieniu powstałe wskutek wandalizmu.

2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli może być następujące mienie, znajdujące się wewnątrz lokalu, zgłoszone do ubez­pieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:

1) maszyny, urządzenia, wyposażenie,

2) niskocenne składniki majątku,

3) środki obrotowe,

4) mienie osób trzecich,

5) mienie pracownicze,

użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczo­nego na podstawie tytułu prawnego (nie dotyczy mienia wymienionego w pkt 5).

3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek wandalizmu rozumianego jako umyślne zniszczenie lub uszkodze­nie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stroną umowy ubezpieczenia).

4. Mienie określone w ust. 2 objęte jest ubezpieczeniem na terytorium Rze­czypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzają­cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakre­su ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto za szkody powstałe:

1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, obję­tego zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń loso­wych, bądź prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,

2) wskutek graffiti.

6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a ponadto:

1) gotówki i wartości pieniężnych, gdzie za wartości pieniężne uważa się: czeki, weksle, akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicz­nego obrotu, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące aktualnie w obiegu, bilety komunikacji publicznej, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców,

2) kart płatniczych,

3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,

4) stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

5) pojazdów mechanicznych,

6) mienia znajdującego się w lokalach, w których zaprzestano prowadze­nia działalności gospodarczej (lub innej) lub były one wyłączone z eks­ploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową.

7. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na pierwsze ryzyko.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają za­stosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia określony jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: określona jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.

 

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy 

 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postano­wień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli zostają dodatko­wo objęte konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzi­nach nadliczbowych, nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy, poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie­czenia określony jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: określona jest w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowa składka: określona jest w umowie ubezpieczenia.

 


PONIŻSZE KLAUZULE MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA:

 

Włączenie szkód powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmując ochroną

ubezpieczeniową szkody powstałe na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………………. PLN, chyba, że ustalona w umowie suma gwarancyjna jest niższa.

3. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ………… PLN.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę określoną w umowie.

 

Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub

innego pokrewnego stosunku prawnego

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie

osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że stanowią część składową rzeczy, o których mowa w pkt. 1,

2) szkód wynikłych z zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,

3) szkód w pojazdach mechanicznych,

4) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………PLN.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości …… PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód na osobie wyrządzonych pracownikom

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30

października 2002 roku z późniejszymi zmianami, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego.

2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z wypadków mających miejsce przed datą początkową,

2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków, o których mowa w pkt. 1,

3) Świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt. 1.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………… PLN, chyba że ustalona w umowie suma gwarancyjna jest niższa.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wyrządzonych przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą początkową

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą początkową, określoną w umowie, jednakże nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tą datą.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………….. PLN.

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku

odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego

stosunku prawnego,

2) szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,

3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,

4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych będących pracownikami

Ubezpieczającego lub osobami, którymi Ubezpieczający się posługuje,

5) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem,

szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub

wykorzystaniu pozostawania w błędzie,

6) szkód w wartościach pieniężnych.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ……………… PLN.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości ……. PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem oraz w ich wyposażeniu, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy pojazdy były przechowywane na ogrodzonym, oświetlonym w nocy i strzeżonym całodobowo parkingu,

zabezpieczonego szlabanem, bramą lub innym zabezpieczeniem, z którego wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną jest niemożliwy.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,

2) w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych usług, powstałych w czasie ich wykonywania,

3) w wartościach pieniężnych oraz innych rzeczach pozostawionych w pojazdach, o których mowa w pkt. 1.

4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniu pozostawania w błędzie.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………………..PLN.

5. Dla szkód określonych w pkt. 1 ustala się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ………….. PLN.

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę  w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wyrządzonych przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, za które ponoszą odpowiedzialność osoby objęte ubezpieczeniem, a które zostały wyrządzone przez ich podwykonawców.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a podwykonawcami.

3. Po wypłacie odszkodowania nie przechodzi na Ubezpieczyciela uprawnienie do dochodzenia roszczenia regresowego względem podwykonawcy na podstawie

art. 828 kc.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości …….PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód powstałych po wykonaniu pracy lub usługi wynikłych z nienależytego wykonania zobowiązania

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania pracy lub usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).

2. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 PLN.

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie.

 

Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji

Niebezpiecznych

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,

2) koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.

2. Szkody i koszty określone w pkt. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane

zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia obowiązującej

w dniu zaistnienia wypadku.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy

przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ……………… PLN.

6. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się  franszyzę redukcyjną w wysokości …… PLN.

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez

osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,

2) utraty rzeczy niewynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,

3) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,

4) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………………… PLN, chyba że ustalona w umowie suma gwarancyjna jest

niższa.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500 PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wynikłych z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów.

2. W odniesieniu do szkód wynikłych z działania środków wybuchowych z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w odległości mniejszej niż 50m od epicentrum

wybuchu.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ……………. PLN.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości …… PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wyrządzonych w środkach transportu podczas prac ładunkowych

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy załadunku lub rozładunku rzeczy nieopakowanych albo nienależycie

opakowanych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ……………………..PLN.

3. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości …… PLN.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem komponentów lub

części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem komponentów lub części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania lub

połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, polegające na:

1) zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy zmieszanych lub połączonych z wadliwymi komponentami lub częściami składowymi, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie

dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,

2) poniesieniu kosztów produkcji wyrobu finalnego, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,

3) poniesieniu dodatkowych kosztów na usunięcie szkód w produkcie finalnym lub doprowadzenie go do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym; przy

czym Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty wynikającej ze stosunku ceny dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych do ceny sprzedaży produktu finalnego.

2. Ochrona nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany,

3) jakiekolwiek straty pośredniej innej od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,

4) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości …………………… PLN.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się w umowie franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ………… PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem produktów

poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego

 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o koszty poniesione przez osoby trzecie na dalszą obróbkę produktów dostarczonych przez osoby

objęte ubezpieczeniem, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi od poszkodowanego, o ile dostarczone produkty były wadliwe i o ile nie można sprzedać przerobionych wyrobów i o ile te koszty nie zostały poniesione na doprowadzenie przerobionych wyrobów do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym

i nie mają charakteru oferty.

2. Za koszty w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się koszty produkcji poniesione przez osoby trzecie, z wyłączeniem ceny zapłaconej Ubezpieczającemu za dostarczony do dalszego przerobu produkt.

3. Jeżeli wadliwość produktu dostarczonego przez Ubezpieczającego spowodowała konieczność obniżenia ceny przerobionego produktu, Ubezpieczyciel pokrywa w miejsce kosztów kwotę odpowiadającą zmniejszeniu przychodów wskutek konieczności obniżenia ceny; przy czym z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony przez Ubezpieczającego produkt do ceny, za którą przerobiony produkt mógłby być sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez Ubezpieczającego nie był wadliwy.

4. Jeżeli okaże się, że możliwe jest doprowadzenie przerobionego produktu do stanu umożliwiającego jego sprzedaż albo zmniejszenie obniżenia ceny w drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu naprawczego, Ubezpieczyciel oceni koszty takiego procesu; przy czym z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony przez Ubezpieczającego produkt do ceny, za którą przerobiony produkt może być sprzedany.

5. Ochrona nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany,

3) jakiekolwiek straty pośredniej innej od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,

4) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.

6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ………………PLN.

7. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się w umowie zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o koszty poniesione przez osoby trzecie na dalszą obróbkę´ produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi od poszkodowanego, o ile dostarczone produkty były wadliwe i o ile nie można sprzedać przerobionych wyrobów i o ile te koszty nie zostały poniesione na doprowadzenie przerobionych wyrobów do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym i nie mają charakteru oferty.

8. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Klauzula kosztów dodatkowych poniesionych przez osoby trzecie na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu bez wad

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej obowiązujących w dniu zawarcia umowy, ochroną ubezpieczeniową jest także objęta ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za koszty poniesione przez osoby trzecie, powstałe na skutek demontażu wadliwego produktu i montaż produktu bez wad. Dodatkowe koszty to również koszty odsłonięcia i usunięcia wadliwego produktu oraz położenie i umocowanie produktu bez wad.

1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte koszty zlokalizowania wadliwego produktu, jego wymontowania, odsłonięcia bądź usunięcia oraz koszty zamontowania, położenia bądź

umocowania produktu wolnego od wad do wysokości poniesionych nakładów.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

a) sytuacji, w których Ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub też zlecił jego montaż czy instalację we własnym imieniu i na własny rachunek;

b) kosztów związanych z zakupem produktu wolnego od wad, w tym także kosztów jego transportu do poszkodowanego;

c) produktu, gdy stanowi on część  składową pojazdów samochodowych, statków powietrznych i wodnych oraz kosmicznych, chyba że Ubezpieczony nie wiedział ani przy

dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, iż jego produkty są wykorzystywane do takich celów.

Postępowanie zastępcze:

W sytuacji, gdy wymontowanie produktu wadliwego nie jest możliwe, opłacalne czy też racjonalnie uzasadnione, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty postępowania zastępczego, nieprzekraczające jednak kosztów wymiany wadliwego produktu.

W ramach postępowania zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia następstwom wady.

 

 

Klauzula Strat majątkowych niebędących następstwem szkód rzeczowych

lub osobowych (klauzula czystych strat finansowych)

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU odpowiedzialności cywilnej obowiązujących w dniu zawarcia umowy, ochroną ubezpieczeniową jest także objęta ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za straty majątkowe niebędące następstwem szkód rzeczowych bądź osobowych, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej ubezpieczeniem lub z posiadanym mieniem.

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie oraz przez nienależycie wykonane prace bądź

usługi;

b) związanych z odpowiedzialnością zawodową. m.in. wynikającą ze świadczenia usług doradztwa, rzeczoznawstwa, nadzoru budowlanego, usług planistycznych wszelkiego rodzaju;

c) wynikających z niedotrzymania terminów;

d) wynikających z błędów w oprogramowaniu oraz błędnej instalacji oprogramowania;

e) wynikających z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;

f) wynikających z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych;

g) wynikających z działalności reklamowej.

 

 

Włączenie szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych

przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez użytkownika

maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy

wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń, w szczególności:

1) szkody w produktach wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń,

2) nakłady i wydatki na produkcję lub obróbkę, stracone w związku z wadliwością tych maszyn lub urządzeń,

3) dodatkowe wydatki poniesione na poczet usunięcia wad albo szkód w produktach wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń, w celu

doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym.

2. Ochrona nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,

2) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany,

3) jakiekolwiek straty pośrednie inne od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,

4) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu

nauki i techniki.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ……………………PLN.

4. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się w umowie franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ……… PLN.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Włączenie szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone w podziemnych

instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w pkt. 1 ograniczona jest do wysokości ………………….. PLN.

3. Dla szkód określonych w pkt. 1 wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ………………PLN.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

KLAUZULE MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UBEZPIECZENIA MIENIA W PRZEWOZIE KRAJOWYM (CARGO)

 

Klauzula kradzieżowa (CK/KR)

1.Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień i załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli, podstawowy zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko kradzieży mienia z pojazdu oraz mienia

wraz z pojazdem, pod warunkiem że:

1) pojazd użyty do przewozu konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu towarów,

2) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących przewozu wszystkie okna i inne otwory dające dostęp do wnętrza pojazdu lub przewożonego mienia są w należytym stanie technicznym i zamknięte na klucz,

3) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących przewozu uruchomiony został atestowany i sprawny system antywłamaniowy oraz co najmniej jedno z następujących urządzeń: blokada kierownicy, blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne urządzenie

uniemożliwiające uruchomienie pojazdu,

4) wnętrze przestrzeni ładunkowej pojazdu nie jest widoczne z zewnątrz,

5) kierowca pozostawiający pojazd z towarem zobowiązany jest wyłączyć silnik, zamknąć pojazd na klucz, zabrać ze sobą kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy

oraz dokumenty ładunkowe,

6) w godzinach 23.00 – 5.00 pojazd pozostawiony bez opieki osób dokonujących przewozu zaparkowany jest:

a) w garażu należycie zabezpieczonym i zamkniętym, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę atestowaną lub

b) na parkingu, jeżeli pojazdy są całodobowo pilnowane przez obsługę parkingu i chronione przed kradzieżą, a w szczególności:

– parking jest ogrodzony ze wszystkich stron stałym ogrodzeniem i posiada zamykaną bramę  wjazdową lub szlaban wjazdu,  – przy wyjeździe obsługa parkingu zobowiązana jest

sprawdzić, czy osoba wyprowadzająca pojazd jest do tego uprawniona.

2. Ubezpieczający powinien udzielić wszystkim osobom, którymi posługuje się przy dokonywaniu przewozów pisemnej instrukcji zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej klauzuli.

3. W każdej szkodzie powstałej wskutek kradzieży wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ustalona w umowie w części

ubezpieczenia mienia w przewozie krajowym (cargo).

4. W przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży, Ubezpieczający zobowiązany jest wykazać, iż  zostały spełnione łącznie warunki niniejszej klauzuli.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Klauzula składowania (CK/SK¸)

1.Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub

załączników do umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną

ubezpieczeniową może zostać objęty okres składowania nie dłuższy niż 24 godziny po zakończeniu operacji załadunkowych, a przed rozpoczęciem przewozu i okres

składowania nie dłuższy niż 24 godziny po zakończeniu przewozu, a przed rozpoczęciem operacji wyładunkowych.

2. Rozszerzenie, o którym mowa w pkt. 1 możliwe jest po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) łączna wartość mienia na jednym i wszystkich środkach transportu nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie,

2) środek transportu wraz z mieniem będącym przedmiotem ubezpieczenia zaparkowany jest:

a) w garażu należycie zabezpieczonym i zamkniętym, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę atestowaną lub

b) na parkingu, jeżeli pojazdy są całodobowo pilnowane przez obsługę parkingu i chronione przed kradzieżą,

a w szczególności:

– parking jest ogrodzony ze wszystkich stron stałym ogrodzeniem i posiada zamykaną bramę  wjazdową lub szlaban wjazdu,

– przy wyjeździe obsługa parkingu zobowiązana jest sprawdzić, czy osoba wyprowadzająca samochód jest do tego uprawniona,

c) kierowca pozostawiający na parkingu pojazd z towarem zobowiązany jest wyłączyć silnik, zamknąć pojazd na klucz, zabrać ze sobą kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny,

prawo jazdy oraz dokumenty ładunkowe,

d) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących przewozu uruchomiony został atestowany i sprawny system antywłamaniowy oraz co najmniej jedno z następujących urządzeń: blokada kierownicy, blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne urządzenie

uniemożliwiające uruchomienie pojazdu.

3. Zakres ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w pkt. 1 odpowiada zakresowi ubezpieczenia w czasie przewozu mienia.

4. W przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest wykazać, iż zostały spełnione warunki niniejszej klauzuli.

5. Ubezpieczający powinien udzielić wszystkim osobom, którymi posługuje się przy dokonywaniu przewozów pisemnej instrukcji zgodnej z warunkami określonymi

w niniejszej klauzuli.

6. W każdej szkodzie powstałej podczas okresu składowania po zakończeniu operacji załadunkowych a przed rozpoczęciem przewozu i po zakończeniu przewozu a przed zakończeniem operacji wyładunkowych wprowadza się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wysokości szkody, nie mniej niż ………..PLN .

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Klauzula załadunkowa (CK/Z)

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochrona

ubezpieczeniowa obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek: upadku lub uderzenia przez urządzenia załadowcze, podczas i w związku z operacjami załadunkowymi na środek transportu, dokonywanymi w miejscu nadania przed

rozpoczęciem przewozu.

2. Za początek operacji załadunkowych uważany jest moment, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie uniesiony w miejscu składowania nadawcy w celu bezpośredniego umieszczenia na środku transportu, a za zakończenie – moment jego umieszczenia i zamocowania na środku

transportu.

3. W przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć Ubezpieczycielowi dodatkowo dokumenty stwierdzające, kto i na czyje zlecenie dokonywał operacji  załadunkowych.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

Klauzula wyładunkowa (CK/W)

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli ochrona

ubezpieczeniowa obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek: upadku lub uderzenia przez urządzenia załadowcze, podczas i w związku z operacjami wyładunkowymi ze środka transportu, dokonywanymi w miejscu przeznaczenia, po zakończeniu przewozu.

2. Za początek operacji wyładunkowych uważany jest moment rozpoczęcia usuwania mocowań transportowych, a za zakończenie – moment umieszczenia przedmiotu

ubezpieczenia w miejscu składowania odbiorcy, bezpośrednio po zdjęciu ze środka transportu.

3. W przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć Ubezpieczycielowi dodatkowo dokumenty stwierdzające, kto i na czyje zlecenie dokonywał operacji

wyładunkowych.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt. 1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.