Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

• od ognia i innych zdarzeń losowych
• od kradzieży z włamaniem i rabunku
• od wszystkich ryzyk
• utraty zysku (business interruption - BI)
 

  UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

• deliktowej (ogólnej)
• za produkt
• pracodawcy                         
• zawodowej: projektantów, lekarzy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, inne...
• członków zarządów spółek prawa handlowego
• organizatorów imprez masowych

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

•  maszyn  od uszkodzeń
•  utraty zysku (BI) spowodowanej awarią maszyn
•  sprzętu elektronicznego, danych oraz nośników danych
•  wszystkich ryzyk budowy i montażu
 

  UBEZPIECZENIA FINANSOWE

• gwarancje wadialne
• gwarancje kontraktowe
• gwarancje celne

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

• mienia w transporcie krajowym i zagranicznym
• OC spedytora oraz przewoźnika
 

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

•  odpowiedzialności cywilnej posiadaczy  pojazdów za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów w ruchu krajowym (OC) i zagranicznym (zielona karta)
•  auto casco
•  następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

•  następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i zagranicą
•  koszty leczenia w kraju i za granicą
 

  UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

• terminowe i bezterminowe
• z funduszem inwestycyjnym
• grupowe