O nas


BBU Epsilon reprezentuje interesy swoich Klientów wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych - jesteśmy niezależnym podmiotem rynku ubezpieczeniowego.

Opracowujemy programy ubezpieczeniowe tak dla grup firm, jak i dla pojedynczych klientów, złożone z różnych rodzajów ubezpieczeń.


Umowy ubezpieczeń można zawierać bezpośrednio z Towarzystwami Ubezpieczeń lub za pomocą pośredników tj agenta lub brokera. Agent jest reprezentantem Ubezpieczyciela, Towarzystwo Ubezpieczeń daje mu pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu i negocjowania z klientem warunków i ceny ubezpieczeń, często wspomagają go (gdy klient jest większy, a sumy ubezpieczeń przekraczają jego kompetencje) pracownicy Ubezpieczyciela.

Decydując się na zawarcie Ubezpieczeń bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, lub za pośrednictwem agenta, przedsiębiorca stawia się w trudnej sytuacji, musi zdawać sobie sprawę  z tego, że pracownik firmy ubezpieczeniowej lub agent reprezentujący ubezpieczyciela działają, mając przede wszystkim na uwadze, interes pracodawcy tj. Towarzystwa Ubezpieczeń. W działalności gospodarczej każdy działa głownie mając na uwadze swój własny interes.

Inaczej wygląda sprawa, gdy ubezpieczenie jest zawierane za pośrednictwem brokera.
To Przedsiębiorstwo (Ubezpieczający) udziela mu pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu i reprezentowania jego interesów. Broker odpowiada materialnie za jakość wykonywanej pracy jako pośrednik, musi mieć polisę Odpowiedzialności Cywilnej z sumą gwarancyjną 1,5 mln EURO. Broker,  po analizie i ustaleniu potrzeb ubezpieczeniowych klienta, negocjuje z Ubezpieczycielami zakres i warunki ubezpieczenia łącznie z ceną.


Negocjując warunki ubezpieczeń w imieniu naszych klientów, obniżamy składki za ubezpieczenia.


Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych EPSILON działa od 1999 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy  zezwolenie organu nadzoru ubezpieczeń nr 656/99. Pracownicy biura, zajmujący się bezpośrednio działalnością brokerską, posiadają stosowne uprawnienia (złożyły wymagany egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych) oraz legitymują się wieloletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z merytoryczną i techniczną obsługą ubezpieczeń.

Obsługujemy ok. 200 klientów z terenu całej Polski. Są  wśród nich zakłady przemysłowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, hurtownie, przedsiębiorstwa usługowe, jednostki samorządowe, placówki oświatowo – wychowawcze.Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Epsilon Sp. z o.o.
Siedziba: Al. Stanów Zjednoczonych 20 lok. 105, 03-964 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000070053
NIP: 113-21-78-161
REGON: 016077065
Nr zezwolenia: 656/99
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,-zł